Tôi sống

Quan điểm sống của cá nhân tôi trước các vấn đề xảy ra xung quanh tôi mỗi ngày

Những gì tôi học , tôi thấy, tôi trải nghiệm, hình thành nên tư duy tôi